Portal Jednostek Samorządu Terytorialnego

Związek Powiatów Polskich

Regulacje prawne

Regulacje prawne funkcjonowania KWRiST

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego działa na mocy Ustawy z dnia 6 maja 2005 r. o Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz o przedstawicielach Rzeczypospolitej Polskiej w Komitecie Regionów Unii Europejskiej (Dz.U.05.90.759), a sposób i zasady jej funkcjonowania określa stosowny Regulamin.
Dodatkowo zapis o działaniu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego znajduje się w Regulaminie Sejmu dotyczącym opiniowania aktów prawnych.